Go 面向对象

本文最后更新于:8 个月前

Go 面向对象

实例创建及初始化

  • 基本使用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
type Employee struct {
Id int
Name string
Age int
}

e := Employee{"0", "Bob", 20}
e1 := Employee{name: "Ali", Age: 30}
// 注意这里返回的引用/指针, 相当于 e:= &Employee{}
e2 := new(Employee)
// 与其他的编程语言不同, 可以不用 -> 的方式来访问指定的属性
e2.Id = "2"
e2.Age = 23
e2.Name = "Ali"
// 访问
t.Log(e1.Id) // 0
t.Logf("e is %T", e) // e is employee_test.Employee 前面如果加上 & 那么返回的也是 指针类型
t.Logf("e2 is %T", e2) // e2 is *employee_test.Employee 这个是指针类型
  • 非指针传递会生成一个新的结构对象,其中每个成员会复制。指针传递,只是传递指针,且该指针指向原有结构。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
// 这一种,定义方式在实例对应方法变调用的时候 ,实例的成员会进行值复制
func (e Employee) String() string {
fmt.Printf("输出自己的e的地址 %x\n", unsafe.Pointer(&e.Name)) // c00000a0e8
return fmt.Sprintf("ID :%d-Name:%s-Age:%d", e.Id, e.Name, e.Age)
}

// 在通常情况下避免内存拷贝我们使用 这种方式
func (e *Employee) String() string {
fmt.Printf("输出自己的e的地址 %x\n", unsafe.Pointer(&e.Name)) // c00000a0e8
return fmt.Sprintf("ID :%d/Name:%s/Age:%d", e.Id, e.Name, e.Age)
}

// 测试 String 方法
func TestInit(t *testing.T) {
e := Employee{1, "Bob", 20}
// 第一种
// t.Log(e.String()) // ID :1-Name:Bob-Age:20
fmt.Printf("输出传进来的e的地址 %x\n", unsafe.Pointer(&e.Name)) // c00000a108

// 第二种
t.Log(e.String()) // ID :1/Name:Bob/Age:20
fmt.Printf("输出传进来的e的地址 %x\n", unsafe.Pointer(&e.Name)) // c00000a0e8

}

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!